چهارشنبه بازار

(تصاویر) چهارشنبه بازار کرکوند

(گشت و گذار در بازارچه محلی)

(تصاویر) چهارشنبه بازار شهر کرکوند

( اسفند ۱۳۹۴ خورشیدی – حال و هوای خرید در چهارشنبه بازار شهر کرکوند )

(زمزار)