حسینیه کرکوند

اعلام شماره حساب های کمک به ساخت حسینیه شهر کرکوند

( جهت کمک های مردمی به ساخت مجموعه فرهنگی و مذهبی حسینیه )

اعلام شماره حساب های کمک به ساخت حسینیه شهر کرکوند

بانک صادرات ایران

۱۰۲۹۵۵۰۵۶۰۰۶

بانک ملی ایران

۰۳۲۷۳۶۱۴۹۷۰۰۹

صاحب حساب:

هیات امناء مسجدالحسین و حسینیه کرکوند

( زمزار )