گوشه ای از فعالیت و همکاری داوطلبانه مردم در ساخت حسینیه کرکوند

(تصاویر) گوشه ای از فعالیت و همکاری داوطلبانه مردم در ساخت حسینیه کرکوند

( چون مرگ رسد بر کفن من بنویسید : من خاک کف پای عزادار حسینم … )

(تصاویر) گوشه ای از فعالیت و همکاری داوطلبانه مردم در ساخت حسینیه کرکوند

(مشارکت محبان حسین (ع) در آجر چینی کف ساختمان (مسنی) حسینیه کرکوند در تاریخ ۲۵ و ۲۶ شهریور ۹۵ )

( عکس از شهرام بهرامی )

( زمزار )