صبح مه آلود کرکوند

(عکس روز) صبح مه آلود

( عکس روز )

صبح مه آلود

( آخرین روزهای دیماه ۹۵ … عکس از وحید بهرامی )

صبح مه آلود کرکوند

( زمزار )