(تصاویر) اردوی راهیان نور شهر کرکوند در سال 88

(تصاویر) اردوی راهیان نور شهر کرکوند در سال ۸۸

( عکس ها و خاطره ها )

(حضور در مناطق عملیاتی جنوب … پایگاه مقاومت بسیج منتظران شهادت شهر کرکوند )

(تصاویر) اردوی راهیان نور شهر کرکوند در سال ۸۸

عکس از آقای الهیار ابوطالبی

( زمزار )