(تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند

(تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند

( برنامه های گرامیداشت دهه فجر ۱۳۹۵ خورشیدی )

(تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند

( عکس از شهرام بهرامی )

(تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند (تصاویر) مراسم گلباران تمثال امام خمینی (ره) در شهر کرکوند

عکس از شهرام بهرامی

( زمزار )