زنگ انقلاب در دبستان امیرکبیر کرکوند نواخته شد + عکس

( گرامیداشت دهه فجر ۹۵ در شهر کرکوند )

زنگ انقلاب در دبستان امیرکبیر کرکوند نواخته شد + عکس

( عکس از شهرام بهرامی )

زنگ انقلاب در مدرسه امیرکبیر کرکوند نواخته شد زنگ انقلاب در مدرسه امیرکبیر کرکوند نواخته شد زنگ انقلاب در مدرسه امیرکبیر کرکوند نواخته شد زنگ انقلاب در مدرسه امیرکبیر کرکوند نواخته شد زنگ انقلاب در مدرسه امیرکبیر کرکوند نواخته شد زنگ انقلاب در مدرسه امیرکبیر کرکوند نواخته شد زنگ انقلاب در مدرسه امیرکبیر کرکوند نواخته شد زنگ انقلاب در مدرسه امیرکبیر کرکوند نواخته شد

( زمزار )