انتخابات

تایید صلاحیت شدگان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کرکوند

( انتخابات ۹۶ )

 اسامی تایید صلاحیت شدگان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در شهر کرکوند + کد نامزد

۱)آقای الهیار ابوطالبی کرکوندی فرزند بختیار … کد نامزد: ۱۵

۲) آقای حمید اسلامی فرزند خیراله … کد نامزد: ۱۶

۳) آقای بهروز اسماعیلی کرکوندی فرزند عوضعلی … کد نامزد: ۱۷

۴) آقای بهرام بهرامی فرزند امان اله … کد نامزد: ۱۹

۵) آقای پرویز بهرامی فرزند علی محمد … کد نامزد: ۲۱

۶) آقای رضا بهرامی فرزند قربانعلی … کد نامزد: ۲۴

۷) آقای بهنام بهرامی کرکوندی فرزند رحمت اله … کد نامزد: ۲۶

۸) آقای حیدرعلی بهرامی کرکوندی فرزند علی … کد نامزد: ۲۷

۹) خانم زهرا بهرامی کرکوندی فرزند عباس … کد نامزد: ۲۸

۱۰) خانم فروغ بهرامی کرکوندی فرزند عبداله … کد نامزد: ۲۹

۱۱) آقای محمدرضا بهرامی کرکوندی فرزند عبداله … کد نامزد: ۴۱

۱۲) آقای مهدی ترابی سیاه بومی فرزند محمد علی … کد نامزد: ۴۲

۱۳) خانم یگانه توکلیان تیرونی فرزند ابراهیم … کد نامزد: ۴۵

۱۴) آقای وحید رجبی سیاه بومی فرزند حفیظ اله … کد نامزد: ۴۶

۱۵) آقای علی اصغر رفیعی فرزند رجبعلی … کد نامزد: ۴۷

۱۶) خانم آرزو رفیعی کرکوندی فرزند غلامرضا … کد نامزد: ۴۸

۱۷) آقای عوضعلی رفیعی فرزند مرادعلی … کد نامزد: ۴۹

۱۸) خانم شهین شهریاری کرکوندی فرزند اصغر … کد نامزد: ۵۱

۱۹) خانم شکوفه عطایی قهفرخی فرزند غلامرضا … کد نامزد: ۵۲

۲۰) آقای مصطفی کاظمی خیرآبادی فرزند اسداله … کد نامزد: ۵۴

۲۱) آقای عوضعلی ملت کرکوندی فرزند کریم … کد نامزد: ۵۶

۲۲) آقای مجتبی ملت کرکوندی فرزند رجبعلی … کد نامزد: ۵۷

۲۳) آقای سید مجید موسوی فرزند سید محمد … کد نامزد: ۵۸

( ستاد انتخابات شهرستان مبارکه )

انتخابات کرکوند96

 ( زمزار )