آیین کلنگ زنی ساختمان کانون قرآنی امام رضا(ع) شهر کرکوند

(عکس روز) کلنگ زنی ساختمان مهد قرآن امام رضا (ع) شهر کرکوند

(عکس روز)

همزمان با عید سعید فطر انجام گرفت:

 کلنگ زنی ساختمان مهد قرآن امام رضا (ع) شهر کرکوند

عکس از شهرام بهرامی

آیین کلنگ زنی ساختمان کانون قرآنی امام رضا(ع) شهر کرکوند آیین کلنگ زنی ساختمان کانون قرآنی امام رضا(ع) شهر کرکوند آیین کلنگ زنی ساختمان کانون قرآنی امام رضا(ع) شهر کرکوند آیین کلنگ زنی ساختمان کانون قرآنی امام رضا(ع) شهر کرکوند آیین کلنگ زنی ساختمان کانون قرآنی امام رضا(ع) شهر کرکوند

( زمزار )