برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند

برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در شهر کرکوند + تصاویر

( بازار روز کرکوند )

برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی + تصاویر

با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مبارکه و شهرداری کرکوند … تیرماه ۹۶

عکس از شهرام بهرامی

برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در بازار روز کرکوند

( زمزار )