چند مثل زیبای انگلیسی!

عالی‌ترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است.

چند مثل زیبای انگلیسی!

خودپسندی

غرور که یافتی لقب حمایت را از آشنایان انتظار داشته باش.

*****

دشمن

عالی‌ترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است.

******

رازداری

بالاترین زرنگی‌ها پنهان کردن زرنگی است.

******

زیبایی

زیبایی در چشم بیننده است.

*****

سیاست

درستکاری بهترین سیاست است.

——————–

(سیمرغ)