زیبا

ندارد بــزم گــردون گــرمــی کــاشــانــه ی مــا را…(گلشن کردستانی)

(اشعار و ابیات زیبا)

ندارد بــزم گــردون گــرمــی کــاشــانــه ی مــا را…(گلشن کردستانی)
ندارد بــزم گــردون گــرمــی کــاشــانــه مــارا
که دست غم بــر افــروزد چــراغ خانه مــــارا

بچشم یــار مــی بینم نشان از فتـنـــه گــــردون

ز دشمن در در امـــان دارد خــدا جـانـانه مارا

صفای دیگــری یلبــی ز ابــرنو بهار ای گــــل

که میآرد بیــادت گـــریه مستـــانــه مـــــــا را

فــروغ جــام را در ساغــر خورشید کی بینــم

نــدارد شمع گـــردون پــرتــو پیمانه مــــــا را

مپرس از شور دل وز ناز شیرین کارمن هرگز

که نالد بیستون گر بشنود افســا نـــه مـــــا را

چو در آئینه صد دل را بهر مــو بسته می بینی

ببین هنــگامه شور دل د یـــوانــــه مـــــا را

همای اوج استغنــا به پستی خــو نمی گیـــرد

بدین جرم ای فلک ازجور مشکن شانه ما را

ترا سوادی آبــادی مبادا هیچــــــگاه گلشـــــن

که دادی قــدر از گنج صفـــا ویـــــرانه مــــارا

 (زمزار)

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …