به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را

به شکوفه ها، به باران، برسان سلام مارا…(شفیعی کدکنی)

( شعر و دلنوشته زیبا )

به شکوفه ها، به باران، برسان سلام ما را…(محمدرضا شفیعی کدکنی)

به کجا چنین شتابان؟
گون از نسیم پرسید

دل من گرفته زین جا ، هوس سفر نداری…؟
ز غبار این بیابان؟

همه آرزویم اما…. چه کنم که بسته پایم….

به کجا چنین شتابان؟

به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم

 سفرت به خیر اما

تو و دوستی خدا را

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی…!

به شکوفه ها به باران

برسان سلام ما را

( دکتر شفیعی کدکنی)

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …