( آرشیو اس ام اس و پیامک فلسفی )

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند

ویترین فروشگاه شعور شماست !

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند

مگر آنکه گوینده ی کلمات ؛

برایتان بسیار عزیز باشد …

آدم های دنیای ما

تا وقتی خودمان هستیم قبولمان ندارند …

اگر خود را تغییر دهی ، تغییر جهان را آغاز کرده ای ؛

با تغییر تو ، بخشی از جهان تغییر کرده است

هر قدیس گذشته‌ای دارد

و هر گناهکار آینده‌ای …

به یاد داشته باش درست

در لحظه ای که می گویی من تسلیمم ،

شخص دیگری که در حال نظاره همان موقعیت است با خود می گوید :

چه فرصت بزرگی …

کسانی که پشت سر شما حرف می زنند

بی اعتنا باشید ؛

آنها به همانجا تعلق دارند یعنی دقیقا پشت سر شما …

اگر تو انتخاب کنی که تصمیم نگیری

باز هم یک تصمیم گرفته ای …

پول خوشبختی نمی آورد

ولی نبودنش بدبختی می آورد …

هر که درکش بیش

دردش بیشتر …

( زمزار )