برداشت برنج از مزارع شالیکاری کرکوند

(تصاویر) برداشت برنج از شالیزارهای شهر کرکوند

( از گوشه و کنار کرکوند )

(تصاویر) برداشت برنج از شالیزارهای شهر کرکوند

( مهرماه 1395 خورشیدی )

( زمزار )