بارش اولین باران پاییزی 1395 خورشیدی در کرکوند

(عکس روز) باران پاییزی

( بارش اولین باران پاییزی 1395 خورشیدی در کرکوند )

(عکس روز) باران پاییزی

بارش اولین باران پاییزی 1395 خورشیدی در کرکوند

( زمزار )