کویر

درخت کویری … (داود بهرامی)

( نوشته زیبا )

درخت کویری … (داود بهرامی)
ترجیح میدهم تک درخت تشنه کویر باشم تا درخت سبز گمشده در جنگل انبوه!
درختان کویر دل خوش به سراب نیستند بلکه آب را جست و جو میکنند!
درختان کویر چتر انبوه ندارند اما سایه اندکشان را سخاوتمندانه به تو هدیه می دهند تا مامنی
باشد برای درامان ماندن از آفتاب سوزان …
تک درخت نقاشی شده در دل کویر به خدا نزدیک تر است زیرا سقف آسمان کویر کوتاه تر است!!
درخت کویر شبها ستاره میچیند از آسمان … ریشه در زمین بسته و دست در دست خدا دارد انگار …
درخت کویری تنهاست ولی زیباست …

*

*

درخت کویر

( زمزار )

همچنین ببینید

شعر عاشقانه

جملات خاص با مفهوم ارزشمند

( متن های خاص برای آدم های خاص ) جملات خاص با مفهوم ارزشمند کسیکه …