(عکس) استقبال مردم کرکوند از هیئت محمدی شیراز 1366 خورشیدی

(عکس) استقبال مردم کرکوند از هیئت محمدی شیراز 1366 خورشیدی

( عکس ها و خاطره ها )

(عکس) استقبال مردم کرکوند از هیئت محمدی شیراز 1366 خورشیدی

عزاداری در مسجد جامع کرکوند

( عکس از الهیار ابوطالبی )

(عکس) استقبال مردم کرکوند از هیئت محمدی شیراز 1366 خورشیدی(عکس) استقبال مردم کرکوند از هیئت محمدی شیراز 1366 خورشیدی

( زمزار )