که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند، نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند، نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند، نشد

همچنین ببینید

غدیر مبارک

پیام های زیبا برای عید غدیر

( متن پیامک زیبا  برای تبریک عید غدیر ) پیام های زیبا برای عید غدیر …