امام مهدی

بازآ، که نوبهار به نام تو بشکـُفـَد

( شعر انتظار )

باز آ … شعر از مصطفی قلیزاده علیار

باز آ، که نو بهار به نام تو بشکـُفـَد

نوروز سرفراز به کام تو بشکـُفـَد

سر مستی دوبارۀ عیش جهان پیر

از جلوۀ شکوهِ تمام تو بشکـفـد

سربسته مانده راز شکوفایی زمین

برگرد، از طراوت گام تو بشکـفـد

بنگر، فروچکد شب ظلمت سرای پست،

آفاق از بلندی بام تو بشکـفـد

بر کاخ اهلِ ظلم، وزد غارتِ خزان

در پیشگاهِ عدلِ تو آلام بشکـفـد

ارباب زور اریکه قدرت فرونهند

تا از نشاط ، چهره ایام بشکـُفـَد

*

*

امام مهدی عج

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …