امام زمان

دوباره کی به سرها سرور آید

( شعر انتظار )

دلنوشته ای برای امام زمان (عج) – محمد ابراهیم شریفی‌راد

شب هجران خدایا کی سرآید

به چشم ما جمال دلبر آید

تو خود دانی که در هجر غم او

به جان ما همیشه آذر آید

نهان در پردة غیب است تا چند

دوباره کی به سرها سرور آید

شده دنیای ما تاریک از جرم

برای روشنی کی انور آید

گرفته هستی ما را، غم هجر

چه گردد گر غم هجرش سرآید

شدم پیر ره وصل جمالش

نشاید روز عمرم دیگر آید

نشسته شام هجران در ره صبح

به امیدی که خورشیدش برآید

*

*

انتظار

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …