ای ایران

ای ایران ای مرز پر گهر

متن شعر زیبای ای ایران
ای ایران ای مرز پر گهر
ای خاكت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان،
پاینده مانی و جاودان
ای دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم ،
جان من فدای خاك پاك میهنم
مهر تو چون شد پیشه ام،
دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد این جان ما،
پاینده باد خاك ایران ما
سنگ كوهت دُر و گوهر است.
خاك دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل كی برون كنم.
برگو بی مهر تو چون كنم
تا گردش جهان و دور آسمان بپاست.
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پیشه ام.
دور از تو نیست ، اندیشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد اين جان ما.
پاینده باد خاك ايران ما
ایران ای خرم بهشت من.
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیكرم.

جز مهرت بر دل نپرورم

از آب و خاك و مهر تو سرشته شد دلم.
مهرت ار برون رود چه می شود دلم
مهر تو چون ، شد پیشه ام.
دور از تو نیست ، انديشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد اين جان ما.
پاینده باد خاك ایران ما

—————

مجله تفریحی زمزار