امام جواد (ع)

زینتهای سیزده گانه از دیدگاه امام جواد سلام الله علیه

زینت های سیزده گانه به روایت جوان ترین امام

کسی نیست که طالب زیبایی و زینت نباشد.حداقل دوندگی های روزمره ما و تغییر مداوم دکوراسیون ها و دیزاین ها ی ما گواه بر این مدعاست. با این حال حس زیبایی طلبی و زینت طلبی مان ارضا نمی شود . دلیلش ساده است. چون فرمول زیبایی ها و زینت ها را اشتباه خواندیم و به کار بستیم. این روایت به درستی، فرمول های زیبایی شناختی  سبک زندگی را به همه تشنگان حقیقت و معرفت می آموزد.

زینتهای سیزده گانه از دیدگاه امام جواد سلام الله علیه:

۱-زینت فقر پاکدامنی است؛

۲-زینت بی نیازی شکر است؛

۳-زینت بلا و سختی صبراست؛

۴- زینت حسب و شرف، فروتنی است؛

۵-زینت سخن فصاحت است؛

۶-زینت روایت و حدیث،از برداشتن و حفظ آن است؛

۷-زینت علم تواضع است؛

۸-زینت عقل ،ادب است.

۹-زینت کرامت و بزرگواری خوشرویی است؛

۱۰-زینت نیکوکاری منت نگذاشتن است؛

۱۱-زینت نماز ،خشوع و توجه قلبی است؛

۱۲-زینت قناعت ،انفاق بیش از وظیفه است؛

۱۳-زینت ورع ،ترک خواسته هاست.

(کشف الغمه جلد ۲ صفحه ۳۴۷)