ناپلئون بناپارت

جملات زیبای ناپلئـون بنـاپـــارت

سخنان ناپلئون بناپارت؛

پیروزی یعنی خواستن .

*

عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.

*

بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ میدهد.

*

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچگاه با نومیدی روبرو نخواهد شد.

*

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .

*

اولین شرط توفیق ، شهامت و بی باکی است .

*

نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .

*

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد .

*

کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.

*

کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.

*

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.

*

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب.

*

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است.

*

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنک را هم دوست دارند.

*

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

(جملات حکیمانه)