دلنوشته

شبی گریم ، شبی نالم ز هجرت ، داد از این شب ها … (مشتاق اصفهانی)

( دلنوشته زیبا )

شبی گریم ، شبی نالم ز هجرت ، داد از این شب ها … (مشتاق اصفهانی)

شبی گریم شبی نالم ز هجرت داد از این شب ها
به شب های غمت در مانده ام فریاد از این شب ها
بود گر هر شبم زینسان به روز هجری آبستن
مرا بس روزهای تیره خواهد زاد از این شبها
بسم روز از غمت شب شد، بسم شب روز و من بی تو
به سر بردم غمین زان روزها ناشاد از این شبها
چنین کز دوریت هر شب در آب و آتشم دانم
که خاک هستیم آخر رود بر باد از این شبها
به اشک و آه چندم شمعشان هر شب سحر گردد
نسیم مرگ کو تا سا زدم آزاد از این شبها

( زمزار )

همچنین ببینید

(شعر) یار باز آمد و غـم رفـت و دل آرام گـرفت

( اشعار زیبا ) عاشقانه ای از رعـدی آذرخـشی یار باز آمد و غـم رفـت …