عشق

عشق یعنی خاطرات بی غبار … (حسین بوسر)

( شعر زیبا )

شعر عشق یعنی … (حسین بوسر)

عشق یعنی خاطرات بی غبار … دفتری از شعر و از عطر بهار
عشق یعنی یک تمنا , یک نیاز … زمزمه از عاشقی با سوز و ساز
عشق یعنی چشم خیس مست او … زیر باران دست تو در دست او
عشق یعنی ملتهب از یک نگاه … غرق در گلبوسه تا وقت پگاه
عشق یعنی عطر خجلت شور عشق … گرمی دست تو در آغوش عشق
عشق یعنی “بی تو هرگز پس بمان “… تا سحر از عاشقی با او بخوان
عشق یعنی هر چه داری نیم کن … از برایش قلب خود تقدیم کن
عشق یعنی مستی و دیوانگی … عشق یعنی با جهان بیگانگی
عشق یعنی شب نخفتن تا سحر … عشق یعنی سجده ها با چشم تر
عشق یعنی سر به دار آویختن … عشق یعنی اشک حسرت ریختن
عشق یعنی در جهان رسوا شدن … عشق یعنی مست و بی پروا شدن
عشق یعنی سوختن یا ساختن …. عشق یعنی زندگی را باختن
عشق یعنی انتظار و انتظار … عشق یعنی هرچه بینی عکس یار
عشق یعنی دیده بر در دوختن … عشق یعنی در فراقش سوختن
عشق یعنی لحظه های التهاب … عشق یعنی لحظه های ناب ناب

( زمزار )