شهید بهمن بهرامی کرکوندی

شهید بهمن بهرامی

( سرباز وظیفه )

شهید بهمن بهرامی کرکوندی

( فرزند حسن )

طلوع: ۱۳۴۱ خورشیدی

عروج: ۲۰ آبانماه ۱۳۶۱ خورشیدی

محل شهادت: جبهه موسیان

در این گلخانه یک گلشن نهان است             قیامت، معرفت، رشگ جنان است

روان شادی که خفته اندر این خاک               شهید راه حق، جنت مکان است

( زمزار )