مجموعه فرهنگی و کتابخانه عمومی شهر کرکوند در همسایگی ساختمان شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند

(عکس روز) تضادی به فاصله یک قدم

(عکس روز)

تضادی به فاصله یک قدم

( باید گریست … )

مجموعه فرهنگی و کتابخانه عمومی شهر کرکوند در همسایگی ساختمان شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند

( عکس از حجت اله بهرامی )

شهرداری کرکوند کتابخانه عمومی کرکوند

( زمزار )