به”پایت” افتادم

تا به ” دستت “بیارم

هرگز نگران اینکه قلب مردی رو شکستی نباش

دربدترین حالت رگ به رگ شده

و روز بعد مثل ساعت کار میکنه

خدا این موجودات سخت جان و سخت عنصرو ازمون نگیره

کسـیکـه چشـم بـه راهـه،

از کســیکـه تـو راهــه

خستـــه تـــره!!!!

شبهایم درد دارد وقتی نمیدانم”شب بخیر”را

برای کدام لعنتی میفرستی…

از من گذشت اما دیگه…

کسی رو وابسته نکن

کسی رو با زخم زبون

از زندگی خسته نکن…

حرفای بعضی آدمارو باید قالب گرفت

بس که حرفاشون عکس از آب درمیاد

صـبــح کــه بـیــدار می شـــوم

مــوهــایــم آشــفـتـه اســت . . . !

مــن هــر شــب . . .

خـــواب ســر انگـشــتان تــو را میـبـیـنـم . . . !

نماز وقت خداست

آن را به دیگران ندهیــــــــــــــــــم!

ما فقط یه کیس مناسب داریم

اونم رو میــــز کامپیوتره!!!

کفنم را مشکی ببافید،

تنهاهمدردم شب بود…

نمیخواهم خیانتم راببیند …

این روزها پرخور شده ام.

دلم عجیب غصه میخورد!!

مـن کـہ مـے دانـم . . .

بـہ کـودکـے هـم اگـر بـرگـردم

تـو هـمـان شـیـشـہ ے شـیـر گـمـشـده ام مـے شـوی !

سیگارت را پشت دست من داغ کن !!!!!!!

بگذار این داغ نشانی باشد برای ب دیگری دل نبستن …

 ( زمزار )