شکست نخوردن

هرگز به معنای پیشرفت نیست !

زندگی مانند یک سوال چند گزینه ای است …

گاهی این گزینه ها هستند

که باعث سردرگمی شما می شوند

نه خود سؤال …

اگه گذشته بهت زنگ زد ،

بزار بره رو پیامگیر

چون حرف تازه ای برای گفتن نداره …

تنها زمانی‌ صبور خواهی‌ شد

که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف …

زنها به دنبال مرد کاملند و مردها به دنبال زن کامل …

در حالی که نمیدانند

خداوند آنها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده !

انسان به همه خواسته های خود نمی رسد !

گاه خواستن

بهتر از رسیدن به خواسته است …

آدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند …

گاهی تنها چیزی که واقعا به آن محتاجند دستی است که بگیرد ،

گوشی است که بشنود و قلبی است که آنها را درک کند !

تنفر از افراد مانند آن است

که برای خلاص شدن از دست موش ،

خانه تان را به آتش بکشید !

سخت است برای کسی که آتش گرفته است

توضیح بدهی که نباید بدود !

هرگز منتظر فردای خیالی نباش ؛

سهمت را از شادیهای زندگی همین امروز بگیر !

 ( زمزار )