(عکس) پرسپولیس کرکوند در مسابقات فوتبال شهرستان مبارکه در سال 1365 خورشیدی

( عکس ها و خاطره ها )

تیم فوتبال پرسپولیس کرکوند در مسابقات فوتبال شهرستان مبارکه در سال 1365 خورشیدی + عکس

( عکس از آقای رضا صادقی – هیات ورزش همگانی شهر کرکوند )

تیم فوتبال پرسپولیس کرکوند در مسابقات فوتبال شهرستان مبارکه در سال 1365 خورشیدیتیم فوتبال پرسپولیس کرکوند در مسابقات فوتبال شهرستان مبارکه در سال 1365 خورشیدی

( زمزار )