(شعر) تا كی براي چشمت آذين كنم جهان را؟

( اشعار فراق امام زمان عج )

تا كی براي چشمت آذين كنم جهان را؟ … شعر از نــوذری

( دلنوشته ای برای امام زمان عج )

تا كي برای چشمت آذين كنم جهان را ؟

قلبم شروع كرده عمداَ تكـــــــان تكــــــــان را

باران ترانه اش را با لـــحن غــــــــــم نخواند

باشد عوض كنـــــی تـــــــــو تقدير آسمان را

اين برگه را بگيريد مردودی ام كه حتميست

وقتی اشاره كردی پـــــايــــان امتحــــــان را

هــــــر و هـــر دقيقه برنامه ام همين است

گـــــــم می كنم تو را تا پيدا كنم زمــــان را

يك لحظه صبر كـــــــن  نه، من اشتباه كردم

تــــــــو كه قبــــــــول داری تقصير اين جوان را

شـــــب انتظار دارد در او ســــــــتاره باشم

امـــــا، می شمـــــارد دستان مهــــــربان را

يا با بهــــار همــــــراه يا با خودت بيــــــــاور

حتی شبی زمستان ، حتی كمی خزان را

من از قرار معلوم يك عمـــــر صبـــــــر دارم

تا كــــی براي چشمت آذين كنم جهان را ؟

*

*

امام زمان

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
پیام های زیبا برای تبریک میلاد امام زمان (عج)

همچنین ببینید

امام زمان

(دلنوشته ظهور) برگرد روشنای دل انگیز آفتاب

( دلنوشته ظهور ) چشم های خیس … شعر از الهام امین روشن ترین ستاره …