صاحب الزمان

(شعر) چه روزها که یک به یک غروب شد، نیآمدی

( اشعار انتظار فرج حضرت مهدی عج )

(شعر مهدی جهاندار) چه روزها که یک به یک غروب شد، نیآمدی

تبر به دوش بت شکن …

چه روزها که یک به یک غروب شد، نیآمدی
چه اشکها که در گلو، رسوب شد نیآمدی

خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیآمدی

برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم، نه
برای عده ای، ولی چه خوب شد نیآمدی

تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام
دوباره صبح، ظهر، نه، غروب شد نیآمدی

*

*

امام زمان

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …