یا صاحب الزمان عج

در انتظار تو، من تا بهار خواهم مرد

( شعری در انتظار ظهور امام زمان عج )

تا بهار خواهم مرد 

( شعر از محسن حسن زاده لیله کوهى  )

بیا وَ گرنه در این انتظار خواهم مرد

اگر که بى تو بیاید بهار، خواهم مرد

به روى گونه من، اشک سالها جارى است

و زیر پاى همین آبشار، خواهم مرد

نیامدى و خدا آگه است، من هر روز

به اشتیاق رخَت چند بار خواهم مرد

خبر رسید که تو با بهار مى آیى

در انتظار تو، من تا بهار خواهم مرد

پدر که تیغ به کف رفت، مژده داد که من

به روى اسب سپیدى، سوار خواهم مرد

تمام زندگى من در این امید گذشت

که در رکاب تو با افتخار خواهم مرد

پدر که رفت به من راستْ قامتى آموخت

به سان سَرو سَهى، استوار خواهم مرد

*

*

یا صاحب الزمان عج

( زمزار )

همچنین ببینید

چشم انتظار

غبار آینه ها هر غروب می ریزد

( غزلیات دلنشین ) شعر از سحر زینلی دلم که آخر هر التماس می سوزد …