امام مهدی عج

در من‌ کسی‌ آهسته‌ و آهسته‌ می‌گرید

( سروده ای برای امام مهدی عج )

کسی‌ می‌گرید … زهرا یزدن پناه

در من‌ کسی‌ آهسته‌ و آهسته‌ می‌گرید

بر غربت‌ هر عاشقی‌ پیوسته‌ می‌گرید

وقتی‌ که‌ راهی‌ می‌شود محکوم‌ بر بن‌بست‌

در من‌ کسی‌ بر هر چه‌ راه‌ بسته‌ می‌گرید

وقتی‌ علی‌ در انتشار عشق‌ تنها شد

سر می‌برد در چاهی‌ و دلخسته‌ می‌گرید

بغض‌ گلوگیری‌ شکسته‌ قامت‌ دل‌ را

در من‌ کسی‌ بر قامت‌ بشکسته‌ می‌گرید

وقتی‌ اذان‌ مغرب‌ آدینه‌ را خواندند

خم‌ می‌شود هر سروی‌ و بنشسته‌ می‌گرید

حتی‌ در و دیوار هم‌ در اضطرار غم‌

همراه‌ با محراب‌ و هر گلدسته‌ می‌گرید

دیریست‌ دل‌ غرق‌ غم‌ و چشم‌ انتظار تست‌

در مــن‌ کســی‌ آهسته‌ و آهسته‌ می‌گرید

*

*

مهدی

( زمزار )

همچنین ببینید

چشم انتظار

غبار آینه ها هر غروب می ریزد

( غزلیات دلنشین ) شعر از سحر زینلی دلم که آخر هر التماس می سوزد …