سخنانی از زرتشت پیامبر

نصایحی از زرتشت پیامبر

نصایحی از زرتشت پیامبر؛

1- آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر
2- قبل از جواب دادن فکر کن
3- هیچکس را تمسخر مکن
4- نه به راست و نه به دروغ قسم مخور
5- خود برای خود، زن انتخاب کن
6- به ضرر و دشمنی کسی راضی مشو
7- تا حدی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما
8- کسی را فریب مده تا دردمند نشوی
9- از هرکس و هرچیز مطمئن مباش
10- فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
11- بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
12- سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
13- با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی
14- راستگو باش تا استقامت داشته باشی
15- متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
16- دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
17- معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی
18- دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی
19- مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی
20- سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی
21- روح خود را به خشم و کین آلوده مساز
22- هرگز ترشرو و بدخو مباش
23- در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند
24- اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده
25- دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین
26- چالاک باش تا هوشیار باشی
27- سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی
28-اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری
29- با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد
30- مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند.

(بیتوته)

مجله تفریحی زمزار

همچنین ببینید

زرتشت

جملات کــوتاه و زیبای زرتشـت

سخنان زرتشت؛ فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی. * راه جهان یکی است و …