بهار

نغمــه ی بـــاد وزان ، بر دل من ســاز شد…(الیار)

( اشعار عاشقانه در وصف بهار )
نرگس غماز …
فصل گـــل آغاز شد   چشـم دلـم باز شد
هر گل وگلچهره ای   مخــزنی از راز شد
نغمــه ی بـــاد وزان   بردل من ســاز شد
یـار من از ره رسیــد   نرگــس غماز شـد
جـــان من از شوق او   در پــــی پـرواز شد
نــــای دل از روی او   چشمــه ی آواز شـد
مرغ دلـــم پرگرفت   بـــر زَبَـــر بــاز شد
بحر جمــــالش فزود   اردک جــان غاز شد
شور وی عالم گرفت   روضه ی دلبـــاز شد
مـردم چشمـــــان او   چون لـب دمساز شد
عشوه ی اودرجهــان   دلبــر تک تـــاز شد
هر قدمـش عاشـــقی   کشتـه ی این ناز شد
کلک من انـــدر کفم   مست سرانـــداز شد
شعر تو الیـــار از آن   بر خــط ایجـــاز شد
الیار (جبار محمدی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *