سخنان حکیمانه

سه چیز مهم !

سه چیز مهم !

سه چیز را با احتیاط  بردار : قدم ,  قلم , قسم
سه چیز را پاک نگهدار: جسم , لباس , خیال
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس , فریاد , نفرین کردن
 سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر
اما سه چیز را آلوده نکن : قلب , زبان , چشم
سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا , مرگ , دوست خوب
(سیمرغ)

همچنین ببینید

گل بهاری

(شعر) گر گناهی کردم و دارم، خداوندا، ببخش

( اشعار زیبا – مناجات با خدا ) گر گناهی کردم و دارم، خداوندا، ببخش …