عاشقانه
عاشقانه

شعری پر از عشق!

زیباترین شعر عاشقانه؛

عشـق یعنـی …!

عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر / عشق یعنی سجده با چشمان تر

عشق یعنی سر به دار آویختن / عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی درجهان رسوا شدن/عشق یعنی سُست وبی پروا شدن

عشق یعنی سوختن با ساختن / عشق یعنی زندگی را باختن

عشق یعنی انتظار و انتظار / عشق یعنی هرچه بینی عکس یار

عشق یعنی دیده بر در دوختن / عشق یعنی در فراقش سوختن

عشق یعنی لحظه های التهاب / عشق یعنی لحظه های ناب ناب

عشق یعنی با پرستو پر زدن / عشق یعنی آب بر آذر زدن

عشق یعنی، سوز نَی، آه شبان / عشق یعنی معنی رنگین کمان

عشق یعنی شاعری دل سوخته / عشق یعنی آتشی افروخته

عشق یعنی با گلی گفتن سخن / عشق یعنی خون لاله بر چمن

عشق یعنی شعله بر خرمن زدن / عشق یعنی رسم دل بر هم زدن

عشق یعنی یک تیمم ، یک نماز / عشق یعنی عالمی راز و نیاز

عشق يعني چون محمد پا به راه  / عشق يعني همچو يوسف قعر چاه

عشق يعني بيستون کندن به دست / عشق يعني زاهد اما بت پرست

عشق يعني همچومن شيدا شدن / عشق يعني قلــه و دريا شدن

عشق يعني يک شقايق غرق خون / عشق يعني درد ومحنت دردرون

عشق يعني يک تبلور يک سرود / عشق يعني يک سلام و يک درود

عشق يعني جام لبريز از شراب / عشق يعني تشنگي يعني سراب

عشق يعني حسرت شبهاي گرم / عشق يعني ياد يک روياي نرم

عشق يعني غرقه گشتن در سراب / عشق يعني حلقه هاي بي حساب

عشق يعني تا ابد بي سرنوشت / عشق يعني آخــرخط بهـشــت

عشق يعني گم شدن در لحظه ها / عشق يعني آبـي بي انتـــها

عشق يعني زرد تنها و غريب / عشق يعني سرخي ظاهر فريب

عشق يعني تکيه بر بازوي باد / عشق يعني حسرتت پاينده باد

عشق يعني هرزمان تنها شنيدن نام او / عشق يعني هرچه گفتن هرچه کردن بهراو

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …