الكساندر پوپ
الكساندر پوپ

جملات و اشعار الكـساندر پوپ

سخنان الكساندر پوپ

(نویسنده و شاعر بریتانیایی)

احمق ها تحسین می كنند و خردمندان تایید.

*

انسان راستگو برجسته ترین اثر خداوند است.

*

طبیعت سراسر هنر است، امّا سرّ آن بر تو مکشوف نیست
اتفاق و تصادف، همه طرح و هدایت است که از دیده ها پنهان است
و ناموزونی ها، تمام هم آهنگی هاست که هنوز شناخته نشده است
و شر و بدی های جزیی در نظام کلْ همه خیر محض است
و علیرغم این عقل خطاکار
یک حقیقت چون آفتاب روشن است
و این است که هر چه هست، همه در جای خود نیکوست.

*

خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است.

*

آن كه دروغی می گوید، نمی داند كه چه كار دشواری انجام می دهد؛ زیرا می بایست بیست دروغ دیگر نیز در ادامه آن دروغ اول از خود بگوید.

*

تفریح، همانا خوشبختی كسانی است كه قادر به تفكر نیستند.

*

با هر ناراحتی كوچك خشمگین شدن و به دیگران پریدن، نشانه غرور بی اندازه یا كم عقلی است.

 *

وضع و حال مردمان تنگ فكر به وضع و حال بطریهای تنگ دهان می ماند؛ هرچه كمتر در خود دارند، با سر و صدای بیشتری آن را به خارج پرتاب می كنند.

*

انسان به دور از اشتباه و خطا است؛ بخشاینده خدا است.

*

دانش  كم خطرناك است، یا باید آب چشمه را تا قطره ی آخر بنوشید یا هرگز لب نزنید.

*

اندیشه های ما در غرفه های بیشمار مغز با زنجیر ناپیدا به یكدیگر پیوسته اند.

چون یكی از آنها بیدار شود، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند.

پیشنهاد خواندن
جملات زیبا برای ابراز محبت

*

نظم، اولین قانون آسمانی است

*

بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است؛

 نهر آبی كه ناپاكیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند كه آب، پاك و صاف است.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …