الكساندر پوپ
الكساندر پوپ

جملات و اشعار الكـساندر پوپ

سخنان الكساندر پوپ

(نویسنده و شاعر بریتانیایی)

احمق ها تحسین می كنند و خردمندان تایید.

*

انسان راستگو برجسته ترین اثر خداوند است.

*

طبیعت سراسر هنر است، امّا سرّ آن بر تو مکشوف نیست
اتفاق و تصادف، همه طرح و هدایت است که از دیده ها پنهان است
و ناموزونی ها، تمام هم آهنگی هاست که هنوز شناخته نشده است
و شر و بدی های جزیی در نظام کلْ همه خیر محض است
و علیرغم این عقل خطاکار
یک حقیقت چون آفتاب روشن است
و این است که هر چه هست، همه در جای خود نیکوست.

*

خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است.

*

آن كه دروغی می گوید، نمی داند كه چه كار دشواری انجام می دهد؛ زیرا می بایست بیست دروغ دیگر نیز در ادامه آن دروغ اول از خود بگوید.

*

تفریح، همانا خوشبختی كسانی است كه قادر به تفكر نیستند.

*

با هر ناراحتی كوچك خشمگین شدن و به دیگران پریدن، نشانه غرور بی اندازه یا كم عقلی است.

 *

وضع و حال مردمان تنگ فكر به وضع و حال بطریهای تنگ دهان می ماند؛ هرچه كمتر در خود دارند، با سر و صدای بیشتری آن را به خارج پرتاب می كنند.

*

انسان به دور از اشتباه و خطا است؛ بخشاینده خدا است.

*

دانش  كم خطرناك است، یا باید آب چشمه را تا قطره ی آخر بنوشید یا هرگز لب نزنید.

*

اندیشه های ما در غرفه های بیشمار مغز با زنجیر ناپیدا به یكدیگر پیوسته اند.

چون یكی از آنها بیدار شود، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند.

*

نظم، اولین قانون آسمانی است

*

بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است؛

 نهر آبی كه ناپاكیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند كه آب، پاك و صاف است.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …