(شعر) با بال شکسته پر کشیدن هنر است

( دلنوشته زیبا و عاشقانه )

هنر … شعر از احمد حسینی

با بال شکسته پر کشیدن هنر است

بی چشم طلوع عشق دیدن هنر است

با دیدن موج عشق در برکه ی چشم

از ساحل عقل و شک رهیدن هنر است

تا کعبه ی دل به سینه رفتن همه سهل

بر صاحب کعبه خود رسیدن هنر است

آزادی و مدح سرو گفتن به چه سود

این میوه ی تر ،ز سرو چیدن هنر است

گر شمع دلی به آه سردی همه مرد

با نام وفا نفس بریدن هنر است

از تیره ی خاک ، پر به دل ارث رسید

با بال و پری چنین پریدن هنر است

با این همه یار ، کار دل گشته چه سخت

دلدار یگانه ای گزیدن هنر است

پروانه به شمع راز خود فاش نمود

این راز نگفته را شنیدن هنر است

گر لحظه ی عاشقی مهی رخ ننمود

دیوانه شدن چو مه ندیدن هنر است

بر شاخه ی دل همیشه سیبی همه سرخ

این میوه ی عشق را نچیدن هنر است

( زمزار )

*

*

پروفایل عاشقانه

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …