صاحب الزمان

(شعر) اگر صد عالمم بخشند، بی‌مهدی نمی‌خواهم

( شعر ارادت به امام زمان عج )

بی مهدی نمیخواهم … شعر از غلامرضا سازگار (میثم)

اگر صد عالمم بخشند بی‌مهدی نمی‌خواهم

کمـال آدمـم  بخشنـد  بی‌مهدی  نمی‌خواهم

اگر بعد از هزاران سال  مردن  بر  تن  بی‌جان

مسیحایی دمم بخشند، بی‌مهدی  نمی‌خواهم

اگــر از تشنگـی آتـش بــر آیـــد  از  نفس‌هـایم

به هردم صدیمم بخشند، بی‌مهدی  نمی‌خواهم

گــر از  تجلیــل  بنشـاننـــد  بـر  تخت   سلیمــان

هزاران  خاتمم  بخشند،  بی‌مهـدی  نمی‌خواهم

غـــلام  آستــــان  اهـــل‌بیـت   عصمتــــم ،  آری

اگـر  جام  جمم  بخشند، بی‌ مهدی  نمی‌خواهم

اگــر هنگـام  نــاداری  بــه  قـــدر  وسـعت  عالم

طلا  و  درهمم  بخشند،  بی‌مهدی  نمی‌خـواهم

اگر بــا دست عیسی بـر  تــن  مجروح  از  رأفت

سراپـا  مرهمم بخشند،  بی‌مهدی  نمی‌خواهم

گـــدای  سامــرایم  گــر  هـــزاران   بـــار   آقایــی

به  خلق  عالمم  بخشند،  بی‌مهدی  نمی‌خواهم

اگر«میثم» هزاران حور و غلمان  در  جنان  با هم

شراب  دائمم    بخشنـد،   بی‌مهدی   نمی‌خواهم

*

*

صاحب الزمان عج

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …